Vés al contingut

Àrea Pericial – Legal – Consultoria

SERVEIS ÀREA PERICIAL – LEGAL – CONSULTORIA

– SERVEIS (EXTRACTE)

– INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES, VALORACIONS I TAXACIONS – ANÀLISIS DE VIABILITAT ECONÒMICA DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, a curt i a llarg termini – ANÀLISI I AVALUACIÓ DE PERJUDICIS EN PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA – CONSULTORIA I ASSESSORAMENT EN COMPRA-VENDA DE SÒL – ALTRES –

Gestió tècnico-jurídica integrada:

Els anteriors serveis tècnics, es poden coordinar amb els corresponents serveis jurídics amb especialistes en dret immobiliari i urbanístic, a petició del client.

– SERVEIS (MÉS DETALL) –

INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES, VALORACIONS, TAXACIONS, …, judicials i extra-judicials, en l’àmbit contenciós-administratiu:Segons la destinació:– Dictàmens pericials, per a:

– Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jutjats Contenciosos-Administratius, Jutjats de 1ª Instància, …

– Dictàmens de part, per a:

CLIENTS tant Institucionals com Particulars, contra:

– Administracions expropiants i Entitats beneficiàries, Jurat d’Expropiació de Catalunya, Jurats Provincials d’Expropiació, …

Segons la finalitat:

VALORACIONS / TAXACIONS en INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES, etc.:

La finalitat de les valoracions i taxacions condiciona la normativa d’aplicació, els criteris i mètodes a utilitzar. Algunes de les finalitats (servei ARQ-JV – Josep Valls):

– Valoracions de garantia

– VALORACIONS de mercat

– VALORACIONS urbanístiques:

– planejament (VIABILITAT ECONÒMICA en unitats d’actuació, INDEMNITZACIONS per alteració del planejament, …)

– gestió (avaluació dels costos derivats del planejament, responsabilitat patrimonial de l’Administració, valoracions i assessorament general en REPARCEL.LACIONS, drets derivats de l’exclusió dels processos reparcel.latoris, drets arrendataris de trasllats, indemnitzacions, etc., transferències d’aprofitament urbanístic, …)

– ANÀLISI I AVALUACIÓ DE PERJUDICIS EN PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA (cooperació…)

– VALORACIONS expropiatòries (en expropiacions urbanístiques i de sistemes generals, recursos de lesivitat, …): DETERMINACIÓ DEL PREU JUST (JUSTIPRECIO), FULLS D’APREUAMENT

– Valoracions amb finalitat judicial

– TAXACIONS PERICIALS CONTRADICTÒRIES (AEAT, Agència Tributària de Catalunya, etc.)

– Assessorament en compra-venda de sòl i d’edificis

– Assessorament per repartiments d’herència, separacions de béns, etc.

– Valoracions de patrimonis immobiliaris

– Aportacions no dineraries a societats (Registre Mercantil)

– ANÀLISIS DE VIABILITAT ECONÒMICA DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, a curt i a llarg termini

– Dictàmens de ruïna

Taxacions i Valoracions Low Cost


+ info contact

Anuncis