Vés al contingut

Àrea Projectes

SERVEIS ÀREA PROJECTES

 

– PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME, INTERIORISME I REHABILITACIÓ –

Arquitectura, Arquitectura Interior i Rehabilitació (Estudis previs, avantprojectes, projectes bàsics, projectes d’execució, direcció d’obres (d’obra nova, d’ampliació, de rehabilitació, de reforma, de reconversió d’usos…):

Habitatges unifamiliars aïllats — habitatges unifamiliars entre mitgeres — habitatges unifamiliars en filera — edificis plurifamiliars d’habitatges i/o places d’aparcament i/o trasters i/o locals comercials i/o magatzems — edificis per a consultoris mèdics — locals comercials — edificacions industrials — equipaments escolars — equipaments esportius — reformes d’habitatges en finques rústiques per a reconversions a pensions o apartaments turístics

Urbanisme (Planejament i Gestió):

Plans Especials Urbanístics — Projectes de Reparcel.lació Urbanística — Projectes de Parcel.lació Urbanística — Reajustament d’alineacions i rasants i concreció de l’ordenació de volums — Projectes de taxació conjunta

Altres:

Projectes d’enderroc — aixecaments planimètrics — aixecaments topogràfics (actualment servei externalitzat)

Projectes d’investigació:

Prototipus d’habitatge unifamiliar aïllat construït amb fusta

Anuncis